Sprekers

Mark Tigchelaar

Learn more

Sprekers

Martijn Dekker

Learn more

Sprekers

Afke van de Wouw

Learn more

Sprekers

Jelte Sondij

Learn more

Webinars corona en thuiswerken

Webinar Online collegaatjes jennen en klantjes pesten

Learn more

E-learning | On demand masterclasses

On demand masterclass ‘Topteams – Samen kom je verder’

Learn more

E-learning | On demand masterclasses

On demand masterclass ‘Kosmisch perspectief’

Learn more

E-learning | On demand masterclasses

On demand masterclass ‘Nieuwe manieren van werken en organiseren’

Learn more